Redge Technologies
Obszary: Rekrutacja i nawiązanie stosunku pracy albo współpracy

1. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady, podstawy oraz cele przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych:

1.1. zebranych przez Administratora od Podmiotów Danych bezpośrednio, w celach związanych z rekrutacją, za pośrednictwem portali rekrutacyjnych, za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej przez Podmiot Danych, w celach związanych z rekrutacją, na adres email w domenie Redge.com;

1.2. pozyskanych przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych, tj. portali społecznościowych lub rekrutacyjnych, w celach związanych z rekrutacją.

2. DEFNICJE

2.1 Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

2.2. Dane Osobowe – informacje o danym Podmiocie Danych zebrane przez Administratora od tego Podmiotu Danych albo pozyskane przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych, zgodnie z punktem 1 Polityki Prywatności.

2.3. Podmiot Danych – zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2.4. Organ Nadzorczy – niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie Unii Europejskiej w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej.

2.5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

3.1. Administratorem Danych Osobowych jest Redge Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04- 163) przy ul. Ostrobramskiej 86; adres email: [email protected].

3.2. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych koordynatorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres email: [email protected]. Redge Technologies sp. z o.o. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa tel. +48 22 255 11 00, fax: +48 22 255 15 50 NIP: 113-268-73-65, REGON: 141103558 KRS: 0000287417 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 501 650 PLN

3.3. W odniesieniu do Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 1.1 Polityki Prywatności, Administrator przetwarza Dane Osobowe:

3.3.1 w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Podmiotu Danych ubiegającego się o zatrudnienie przez Administratora – na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy;

3.3.2 w zakresie obejmującym: inne Dane Osobowe, w tym numer PESEL, Podmiotu Danych zatrudnianego przez Administratora, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci Podmiotu Danych zatrudnianego przez Administratora, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Podmiot Danych zatrudniany przez Administratora ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy – na podstawie art. 221 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy;

3.3.3 w zakresie innym niż wskazany w pkt. 3.3.1 – 3.3.2 Polityki Prywatności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda Podmiotu Danych na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – w celach związanych z rekrutacją, nawiązaniem stosunku pracy albo współpracy z Podmiotem Danych.

3.4. W odniesieniu do Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 1.2 Polityki Prywatności, Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Podmiotu Danych, wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy Podmiotem Danych jest dziecko) w celach związanych z poszukiwaniem potencjalnych pracowników albo współpracowników, ich rekrutacją, nawiązaniem z nimi stosunku pracy albo współpracy.

3.5. W odniesieniu do Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 1.2 Polityki Prywatności, Administrator przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w zakresie zwykłych kategorii Danych Osobowych. Administrator nie przetwarza Danych Osobowych w zakresie szczególnych kategorii Danych Osobowych.

3.6. Administrator może przekazywać Dane Osobowe dostawcom portali rekrutacyjnych, portali wspomagających proces rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym oraz dostawcom usług IT. Z uwagi na okoliczność, że Administrator korzysta z usług cloudowych G Suite świadczonych przez Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA (dalej jako „Google”), Administrator powierza Google – w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Google na rzecz Administratora usług cloudowych G Suite – przetwarzanie Danych Osobowych, w tym w państwach trzecich. Powierzenie Google przetwarzania Danych Osobowych następuje zgodnie z RODO, z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń. Podmiot Danych ma możliwość uzyskania kopii Danych Osobowych, jak również kopii instrumentów prawnych, będących podstawą przedmiotowego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

3.7. W odniesieniu do Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 1.1 Polityki Prywatności, Administrator przetwarza Dane Osobowe przez okres:

3.7.1 prowadzenia rekrutacji, w związku z którą Administrator zebrał Dane Osobowe;

3.7.2 potrzebny do nawiązania stosunku pracy albo współpracy w przypadku, gdy zarówno Administrator, jak i Podmiot Danych wyrażą wolę nawiązania stosunku pracy albo współpracy;

3.7.3 prowadzenia przyszłych rekrutacji w przypadku, gdy Podmiot Danych wyraził zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych również w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora, albo do momentu wycofania zgody przez Podmiot Danych albo wniesienia przez Podmiot Danych skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3.8. W odniesieniu do Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 1.2 Polityki Prywatności, Administrator przetwarza Dane Osobowe do momentu wniesienia przez Podmiot Danych skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych.

3.9. Podmiotowi Danych przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych oraz prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

3.10. W przypadku Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda Podmiotu Danych na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), Podmiotowi Danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.11. Niezależnie od cofnięcia przez Podmiot Danych zgody, na której opiera się przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub wniesienia przez Podmiot Danych sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych, Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

3.11.1 wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Danych Osobowych na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

3.11. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.12. Podmiotowi Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi on, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

3.13. W odniesieniu do Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 1.1 Polityki Prywatności, Administrator informuje, że:

3.13.1 w odniesieniu do Podmiotów Danych ubiegających się o zatrudnienie przez Administratora – podanie Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 3.3.1 Polityki Prywatności, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, zaś podanie Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 3.3.2 Polityki Prywatności, jest niezbędne do nawiązania stosunku pracy z Administratorem;

3.13.2 w odniesieniu do Podmiotów Danych ubiegających się o nawiązanie współpracy z Administratorem – podanie Danych Osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz dotychczasowego przebiegu zatrudnienia lub współpracy jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, zaś podanie Danych Osobowych w zakresie: adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz – w przypadku Podmiotów Danych prowadzących działalność gospodarczą – firmy przedsiębiorcy, adresu prowadzenia działalności oraz numeru identyfikacji podatkowej jest niezbędne do nawiązania współpracy z Administratorem;

3.13.3 w zakresie innym niż wskazany w pkt. 3.13.1 – 3.13.2 Polityki Prywatności – podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i opcjonalne, i pozostaje bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji lub nawiązanie stosunku pracy albo współpracy z Administratorem.

3.14. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych Osobowych, w tym profilowaniu, i wywołują wobec danego Podmiotu Danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływają.

4. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

4.1. Polityka Prywatności podlega bieżącej weryfikacji oraz – w razie potrzeby – aktualizacji.

4.2. Aktualne brzmienie Polityki Prywatności zostało przyjęte i obowiązuje od dnia 28.06.2021 r.